برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

ساختاردهی مجدد مالی شرکت

ساختاردهی مجدد مالی شرکت

بسیاری از شرکتهای بورسی و غیربورسی به دلیل عدم توازن در ساختار ترازنامه ای خود عملا فرصتهای رشد، تامین مالی و ورود به بازار بورس و فرابورس را از دست می دهند و به دلیل عدم ساختاردهی مجدد سرمایه خود و عدم استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه نظیر تجدید ارزش دارایی ها، امکان افزایش سرمایه و ورود به بورس، امکان واگذاری بخشی از سهام خود، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و .. عملا بدون تحرک باقی می مانند و عدم تامین به موقع منابع مالی برای آنها تبدیل به معضل بزرگی می شود. شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) بر اساس مجوز رسمی خدمات مشاوره اقدام به مشاوره تجدید ساختار شرکتها و سازمانها می نماید تا این شرکتها به صورتی چابک تر بتوانند از فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی خود به نحو احسن استفاده نمایند.