برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

سایت ها و کانال های تحت مدیریت

الف) وب سایتهای تحت مدیریت:

اماکو                  https://emaco.pro/

صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا          http://www.emacofund.ir/

 

ب) کانالهای تحت مدیریت:

اماکو                                                          https://t.me/Emacopro