برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

سایت ها و کانال های تحت مدیریت

الف) وب سایتهای تحت مدیریت:

اماکو                             https://emaco.pro/

سهم ۱۰۰۱              http://sahm1001.com/

سهامیاب        https://www.sahamyab.com/

لازم به ذکر است که در سایت سهامیاب، گروه های ثروت آفرین و VIP و اماکو، تحت نظارت این شرکت می باشد.

ب) کانالهای تحت مدیریت:

اماکو                                                          https://t.me/Emacopro

کانال تحلیلی-مشاوره ای اِماکو-فارس تحلیل             https://t.me/farstahlil

رسانه بورسی اِماکو-سهم۱۰۰۱                        https://t.me/sahm1001