برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

سایر الزامات و مقررات

کارمزد سبدگردان و نحوه محاسبه
کارمزد  خدمات سبدگردانی  شامل دو بخش کارمزد ثابت و کارمزد متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد است .
کارمزد ثابت، مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مجموع سهام یا در حالت کلی “اوراق با در آمد متغیر موجود در سبد هر مشتری، و نیز برای مجموع اوراق مشارکت یا در حالت کلی “اوراق با در آمد ثابت”  موجود در آن عددی ثابت است که در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص این اعداد با سرمایه گذار توافق حاصل میگردد. این کارمزد به صورت روزانه محاسبه شده و در پایان قرارداد از مشتریان دریافت شده یا از مانده دارایی های آنها نزد شرکت سبدگردان کسر می گردد. هیچ گونه هزینه ی دیگری به سرمایه گذار تحمیل نمی شود و سبدگردان موظف است که از محل این کارمزد دریافتی، کلیه هزینه های فعالیت خود از هزینه های مربوط به حسابرس و امین گرفته تا هزینه های مربوط به مدیریت سرمایه نظیر گردآوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و فعالیتهای کارشناسی را پوشش دهد.
بخش دیگر کارمزد، متغیر است و به نوعی، حکم پاداش را برای سبدگردان داشته و تنها در صورتی از مشتری دریافت میگردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از مقدار  ثابت تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری، در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین میشود این نرخ میتواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود، . این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری میشود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و وضعیت بازار و سبد مشتریان در آن هنگام دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد میشوند و به خواست مشتریان، میتوانند در دوره های بعدی با توافق طرفین تمدید شوند.

گزارش ذینفعان

با عنایت به الزامات تعیین شده در ماده۲۷ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبدگردان و سرمایه گذاران مصوب گشته است، سبدگردان اماکو  گزارش خود را به صورت دوره ای بر اساس ماده مذکور و در جهت افزایش شفافیت و بهبود کیفیت اطلاع رسانی و افشا،  پس از شروع به کار سبدگردانی در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است :

ماده ۲۷: درصورتیکه سبدگردان، ورقه ی بهاداری خاص را به نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه داری می کند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنها، در آن ورقه ی بهادار مطابق تبصره ی ۱ این ماده ذینفع محسوب میشوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش های موضوع تبصره ی ۲ این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آنگاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارشهایی که حداقل هرماه تهیه میشود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارشهای دوره ای که به مشتری میدهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است :

مشخصات ورقه ی بهادار،
شرح منافع ذینفع در آن ورقه ی بهادار،
تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه ی ذینفعی (درصورتیکه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد.)