برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

سرمایه شرکت و سهامداران

در حال حاضر سرمایه شرکت به ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد