برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

سرمایه گذاری های اماکو

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر در سهم های زیر سرمایه گذاری کرده است:

حمل و نقل توکا (حتوکا)

س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)