برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شنیده خوب و مهم برای خگستر

[ratemypost]

برای خگستر شنیده میشود این شرکت در تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص ترکیب پرتفوی اعلام کرد که از سرمایه گذاری های کم بازده و بدون نفوذ و کنترل اثربخش خارج می شود و همچنین سرمایه گذاری های پربازده و دارای نفوذ و کنترل اثربخش را افزایش می دهد.

مقالات مرتبط