برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شیوه کنترل تضاد منافع

مهمترین تضاد منافع در صنعت مشاوره سرمایه گذاری ناشی از تضاد منافع بین اوراق بهاداری که توسط مشاور معرفی می شود و سهامی است که شرکت مشاور در پورتفوی خود و سایر سبدها و صندوقهای خود دارد و یا توسط کارکنان شرکت خریداری میشود. در حال حاضر شرکت مجوز سبدگردانی ندارد و لذا سبد و صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت نمی باشد. همچنین به کارمندان و مشاوران و تحلیلگران توصیه شده است از معامله گری در بازار سرمایه به صورت روزانه اجتناب کنند و به جای تحلیل تک سهم همواره گروه های مستعد رشد  را در صنایع مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. در صورتیکه شرکت مشاور نیز اقدام به خرید و نگهداری سهم خاصی بنماید این خریدها به اطلاع مشتریان خواهد رسید تا تضاد منافعی بین مشاور و مشتری بوجود نیاید.