برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

قراردادی که برای “حتوکا ” رونمایی شد

[ratemypost]

شرکت حمل و نقل توکا از انعقاد قرارداد بارگیری و حمل مواد اولیه مورد نیاز بخش آگلو مراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان به مبلغ ۶۶ میلیارد ریال خبر داد.

مقالات مرتبط