برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

مشتریان سبدگردانی

هم اینک این شرکت مسئولیت سبد صندوق های ذیل را بر عهده دارد:

صندوق ضمانت صادرات ایران