برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

معرفی پروژه برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری

معرفی پروژه برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری

در صورتیکه دارای پروژه ای نیمه تمام هستید و یا طرح افزایش ظرفیت شرکت شما به دلیل نبود نقدینگی کافی متوقف شده است می توانید از خدمات عرضه خصوصی شرکت مشاور سرمایه گذاری این سینا مدبر استفاده نمایید. در این طرح مشخصات طرح شما پس از بررسی های کارشناسی و تاییدیه کارشناسی فنی و توجیه مالی، برای معرفی به سرمایه گذاران بالقوه در سایت شرکت قرار می گیرد. همچنین در صورت تمایل ، مشخصات پروژه شما در صورت دارا بودن شرایط در بورس ایده پذیرفته می شود. از سوی دیگر، امکان معرفی پروژه شما به شرکتهای سرمایه گذاری مرتبط با موضع فعالیت نیز وجود خواهد داشت.