برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

نحوه محاسبه بازدهی سبدها

نحوه محاسبه بازدهی سبدها

 

متن مربوطه به منظور ارائه ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته شده جهانی تحت عناوین:
الف ) نرخ بازدهی پول وزنی(MWRR)
ب) نرخ بازدهی زمان وزنی ( TWRR)
استفاده می شود که در این پیوست چگونگی محاسبه ی این دو روش شرح داده شده است.

دانلود نحوه محاسبه بازدهی