برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

نیاز بازارسرمایه به تغییر ساختار ۱۵ سال قبل با بروزرسانی و حذف برخی قوانین

[ratemypost]

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس گفت: ساختار ۱۵ سال قبل بازارسرمایه به مهندسی مجدد ، بروز رسانی برخی قوانین و حتی حذف برخی موارد دارد.

مسلم صالحی با انتقاد از نگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تاکید بر اینکه دست اندرکاران باید دارای نگاه بلندمدت و مدونی داشته باشند به میزان، گفت: متأسفانه ساختار فعلی بورس مربوط به ۱۵ سال قبل (براساس مصوبه قانون بازار در اول آذر ۸۴) و زمانی که حجیم و عظیم نبود ، است.

وی افزود: بنابراین ساختار بازار سرمایه نیاز به مهندسی مجدد ، بروز رسانی برخی قوانین و حتی حذف برخی از موارد دارد . این موضوع در شورای‌عالی بورس هم مطرح شده است. چرا که ساختار فعلی جوابگوی شرایط کنونی بازارسرمایه نیست.

صالحی ادامه داد: امید است سازمان بورس عزم لازم برای تغییر ساختار بازار سرمایه و باز مهندسی را به سرعت اعمال کند .

مقالات مرتبط