برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

همکاران

همکاران و مشاورین شرکت

احمد جواهری

  • فوق لیسانس مدیریت مالی
  • سمت: مشاور

 

شادی چگینی:

  • فوق لیسانس مدیریت مالی

سمت : تحلیلگر

 

ناهید اسدی:

  • فوق لیسانس مدیریت مالی – دانشگاه علوم اقتصادی

سمت : تحلیلگر

 

پریسا ایوبی:

  • لیسانس معماری:
    سمت: بایگان

 

محسن اسلامی فرد:

  • ( مدیر مسئول وب سایت اماکو- فارس تحلیل)

 

سعید ابراهیمی

  • ( مدیر مسئول سایت اماکو-سهم ۱۰۰۱)

 

 

  • محسن زادمهر

( مدیر مسئول سایت مشاوره اماکو-سهامیاب)