برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

کارمزد مشاور سرمایه گذاری

کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید. لازم به ذکر است هزینه اشتراک پورتال تحلیلی اماکو و ثبت نام در دوره های آموزشی در بخشهای مربوطه قابل مشاهده می باشد هزینه انجام سایر خدمات بر اساس توافق با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.