برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

کنترل تضاد منافع

کنترل تضاد منافع

 

روابط تجاری سبدگردان
شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر و کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری دارای سهامداران مشترک می باشند.

شرکت سبدگردانی ابن سینا مدبر با کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری و کارگزاری آتی ساز بازار همکاری دارد.

درآمد ها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی
هیچگونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه ی سبدگردانی، به شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر تعلق نمی گیرد.

 

منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

هیچگونه منافعی از ارائه ی خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر برای اشخاص ثالث بوجود نمی آید.

 

راه حل های کنترل تضاد منافع بین سبدگردان و مشتریان

تضاد منافع:
با توجه به اینکه  قسمت اعظم درآمدهای شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل میگردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه گذار  هم جهت باشند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر تعهد می نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان، در اولویت قرار دهد و چندین نهاد نظارتی نیز بر این امر نظارت می کنند. همچنین در صورتیکه سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می نمایند.