برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

۶ شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰ تا ۴۱ درصدی به مجمع می روند

[ratemypost]

۶ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰، ۱۵۰، ۱۰۷، ۶۷، ۵۸ و ۴۱ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

۶ شرکت شیمیایی سینا، شیشه همدان، به پرداخت ملت، تامین سرمایه نوین، سرمایه گذاری جامی و سرمایه گذاری وثوق امین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰، ۱۵۰، ۱۰۷، ۶۷، ۵۸ و ۴۱ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، سرمایه فعلی “شسینا” از ۳ به ۱۵.۳ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

“کهمدا” هم سرمایه فعلی را از ۱۱۵.۲ به ۲۸۸ میلیارد تومان می رساند. ۷۲.۸ میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

همچنین سرمایه فعلی “پرداخت” از ۱۴۵ به ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف عدم خروج وجه نقد جهت نوسازی پایانه های جایگاه های سوخت می شود.

در این میان، “تنوین” سرمایه فعلی را از ۹۰۰ میلیارد تومان به ۱.۵ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف بهبود نسبت کفایت سرمایه، تأمین مالی منابع موردنیاز مشتریان، حفظ و افزایش سهم بازار می شود.

سرمایه فعلی “وجامی” نیز از ۱۹ به ۳۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

“وثوق” هم سرمایه فعلی را از ۱۷.۷ به ۲۵ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

مقالات مرتبط