برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

۹ شرکت با مجوز افزایش سرمایه ١٢۴٠ تا ۶٧ درصدی به مجمع فوق العاده می روند

[ratemypost]

۹ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ١٢۴٠، ۴۵۰، ۷۱۸، ۲۸۰، ۴٠٢، ٢٣٣، ١۶٧، ١٠٠ و ۶٧ درصدی را از چهار محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

۹ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، توسعه و عمران نائین، سرمایه گذاری ایساتیس پویا، همکاران سیستم، بیمه تعاون، داروسازی فارابی، بیمه پاسارگاد و بانک خاورمیانه به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۲۴۰، ۴۵۰، ۷۱۸ ، ۲۸۰ ، ۴۰۲ ، ۲۳۳ ، ۱۶۷، ۱۰۰ و ۶۷ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، سرمایه فعلی “فلوله” از ۵۰ به ۶۷۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی استفاده می شود.

“وآذر” سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۱۱۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز و تحصیل سرمایه گذاری های جدید می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۱۱۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

همچنین سرمایه فعلی “خعمرا” از ۸ به ۶۵.۴ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی صرف می شود.

در این میان، “ویسا” سرمایه فعلی را از ۳۰ به ۱۱۴ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو قرمز بازار پایه از محل سود انباشته و برای جبران مخارج سرمایه‌گذاری صورت گرفته (سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بازار سرمایه در سنوات قبل) و جلوگیری از خروج وجه نقد اعمال می شود.

سرمایه فعلی “سیستم” هم از ۱۷۰ به ۸۵۴.۳ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۸۵۴.۳ میلیارد تومان به بیش از هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

“وتعاون” سرمایه فعلی را ۱۵۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل آورده نقدی سهامداران اعمال و صرف تکمیل و ساخت زمین خریداری شده (دفتر مرکزی) و انجام سرمایه گذاری های کوتاه و بلندمدت می شود.

سرمایه فعلی “دفارا” نیز از ۶۰ به ۱۶۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا قادر به تامین منابع مالی لازم جهت طرح توسعه شود.

“بپاس” هم سرمایه فعلی را از ۱.۰۲ به ۲.۰۴ هزار میلیارد تومان می رساند. ۸۸۲.۸ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و ۱۳۷.۷ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و رعایت مقررات بیمه مرکزی می شود.

سرمایه فعلی “وخاور” هم از ۱.۵ به ۲.۵ هزار میلیارد تومان می رسد . تامین مالی این بانک بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

مقالات مرتبط