برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

روز: دی ۲۹, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

احتمال اجرای دامنه نوسان نامتقارن و بازگشت قطعی EPS ها از پایان هفته احتمال اجرای دامنه نوسان نامتقارن و بازگشت قطعی EPS ها از پایان هفته

یک منبع آگاه از پیگیری های سازمان بورس جهت انتشار پیش بینی سود شرکت ها تا پایان هفته و پایان بررسی های کارشناسی اجرای دامنه

مشاهده